Begroting 2020

Programma Veilige leefomgeving

Doelstelling 1: We zijn adequaat voorbereid op crises, rampen, zware ongevallen of dreigingen daarvan

Doelstelling 1

We zijn adequaat voorbereid op crises, rampen, zware ongevallen of dreigingen daarvan én bieden ten tijde van een crisis aan de (niet zelfredzame) burger snel en effectief hulp, waardoor gevolgen beperkt blijven.

Effectindicatoren

Betrokkenheid verbonden partijen

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Programma Crisisbeheersing (nader uitgewerkt in vastgestelde begroting 2020 VRU).
De Veiligheidsregio ondersteunt de gemeenten bij het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Zodra een gemeente getroffen wordt door een groot incident, crisis of ramp, ondersteunt de VRU de betreffende gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

De kwaliteit van de crisisbeheersingsorganisatie blijvend op het gewenste niveau houden. De (regionale) crisisorganisatie is vakbekwaam en voorbereidt op actuele of 'nieuwe' crisisscenario's.
Risico's zijn opgenomen op de risicokaart van de Veiligheidsregio Utrecht. Voor deze risico's is een incidentenbestrijdingsplan opgesteld, waarin mogelijke scenario's zijn opgenomen.  Deze scenario's worden centraal gesteld bij oefeningen. Te denken valt aan terrorisme, cyberveiligheid, uitval vitale voorzieningen, ongevallen met gevaarlijke stoffen op de weg, het spoor of het water, natuurbrand, etc.
Verder heeft iedereen met een taak in de (regionale) crisisorganisatie de plicht vakbekwaam te worden en te blijven. Hiertoe wordt door de Veiligheidsregio elk jaar een opleidings-, trainings - en oefenprogramma opgesteld.

ga terug