Begroting 2020

Programma Veilige leefomgeving

Doelstelling 2: Inwoners en ondernemers zijn op de hoogte van de risico’s binnen de gemeente en bereiden zich hierop voor. Ze kunnen zich zelf beter redden tijdens crises

Doelstelling 2

Inwoners en ondernemers zijn op de hoogte van de risico’s binnen de gemeente en bereiden zich hierop voor. Ze kunnen zich zelf beter redden tijdens crises.

Effectindicatoren

Betrokkenheid verbonden partijen

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Programma Crisisbeheersing (nader uitgewerkt in vastgestelde begroting 2020 VRU).
De Veiligheidsregio ondersteunt de gemeenten bij het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Een onderdeel daarvan is risico- en crisiscommunicatie richting inwoners. Hiertoe wordt samengewerkt met de betrokken gemeenten binnen Veiligheidsregio Utrecht.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortzetten van de risicocommunicatie met inwoners, bedrijven organisaties en instellingen en hen stimuleren om te investeren in zelfredzaamheid. Dit doen we door het accent te leggen op digitale communicatie (via website en social media), door de communicatiemomenten te spreiden en deze te laten aansluiten op actuele gebeurtenissen. Uiteraard wordt rekening gehouden met de minder zelfredzame mensen. Het risicocommunicatiebeleid sluit daarmee aan bij de beleving, behoeften en verwachtingen van inwoners.
Vereiste risicovolle en kwetsbare objecten in de gemeente Houten zijn actueel en vermeld op de risicokaart. Deze kaart is bedoeld voor inwoners om zo te kunnen zien welke risico's er in hun omgeving zijn.

Naast communicatie aan inwoners richten we ons ook op de ondernemers. Het doel is om het veiligheidsbewustzijn van ondernemers te vergroten door ze te wijzen op de externe veiligheidsrisico's die effect kunnen hebben op de bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit van bedrijven. We informeren ondernemers over verantwoordelijkheden en taken en wijzen ze op het belang van het treffen van maatregelen.

We sluiten met de risico- en crisiscommunicatie aan op landelijke en regionale thema's. We communiceren daarnaast over lokale urgente en actuele thema's.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

2

Met één platform van ondernemers wordt een bijeenkomst met ondernemers georganiseerd om te spreken over de impact van extern veiligheidsrisico's in de omgeving en de impact daarvan op de bedrijfscontinuïteit.

ga terug