Begroting 2020

Programma Veilige leefomgeving

Doelstelling 3: We ontwikkelen een goede visie en strategie op klimaatadaptatie om een waterbestendige en veilige gemeente te zijn

Doelstelling 3

Schade bij een overstroming tot het minimum beperken.

Effectindicatoren

Betrokkenheid verbonden partijen

De veiligheidsregio Utrecht maakt onderdeel uit van de intentieverklaring Gevolgbeperking Overstromingen die is ondertekend. De VRU deelt de ambitie voor hun gebied dat in de toekomst bij hoog water aan de kust, het Eemmeer en in de Nederrijn-Lek, waar redelijkerwijs mogelijk: slachtoffers, schade en maatschappelijke ontwrichting, worden voorkómen, veerkracht met betrekking tot wederopbouw wordt vergroot en evacuatieproblemen ten tijde van de crisissituatie worden verkleind.


Wat gaan we daarvoor doen?

De ambitie is om de gevolgen van een overstroming te beperken. Denk aan de vermindering van schade, letsel, overlast en verbetering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze ambitie komt voor uit het landelijke deltaprogramma klimaatadaptatie. Regionaal is hiervoor een programma opgesteld dat gecoördineerd wordt door de provincie. Diverse partijen werken hier aan mee, zoals Rijkswaterstaat, waterschap, Veiligheidsregio Utrecht en alle gemeenten uit provincie Utrecht. Dit is vastgelegd in een intentieverklaring. De provincie Utrecht coördineert het (regionaal) programma gevolgbeperking overstromingen (meerlaagsveiligheid).

Lokaal kijkt de gemeente Houten welke maatregelen er getroffen kunnen worden om de schade bij een overstroming te beperken. Zo is bijvoorbeeld een quickscan uitgevoerd naar de Rondweg in Houten of deze dienst kan doen als beschermwal tegen water. Daarnaast wordt dit onderwerp meegenomen in de uitwerking van het programma ruimtelijke koers en de nieuwe omgevingsvisie.  

Doel

Omschrijving prestatie 2020

3

De gemeente Houten inventariseert welke (ruimtelijke) maatregelen specifiek voor Houten mogelijk zijn die leiden tot vermindering van slachtoffers, schade en maatschappelijke ontwrichting.

ga terug