Begroting 2020

Programma Veilige leefomgeving

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1

Programma

Begroting 2020

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Veilige leefomgeving

Sociale veiligheid en Openbare orde

1.246.208

362.508

-883.700

Fysieke veiligheid

299.845

11.997

-287.848

Crisisbeheersing

2.366.186

-2.366.186

Programmabrede kosten

Saldo van baten en lasten programma

3.912.239

374.505

-3.537.734

Mutaties reserves

Totaal resultaat programma

3.912.239

374.505

-3.537.734

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel)programma op basis van:

  • Rekening 2018
  • Begroting 2019 primitief.
  • Begroting 2019 (na wijziging).
  • Begroting 2020

De verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel)programma, licht de verschillen op programmaniveau toe tussen de begroting 2020 en de begroting 2019 (primitief). De bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ geeft aan welke producten onder de (deel)programma’s vallen. De bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ toont welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.