Begroting 2020

Programma Veilige leefomgeving

Deelprogramma Sociale Veiligheid en Openbare Orde

Wat willen we bereiken?

Houten is een prettige gemeente om in te wonen. Het hoge veiligheidsgevoel onderstreept dit beeld. Samen met onze partners werken we aan het op peil houden van de veiligheid en openbare orde in Houten.

In het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 zijn de volgende prioriteiten benoemd op het gebied van veiligheid in onze gemeente:

  • Veilige wijk
  • (georganiseerde) Ondermijnende criminaliteit
  • Zorg en veiligheid

Deze prioriteiten staan in willekeurige volgorde en geven de accenten aan voor het veiligheidsbeleid in de komende periode. Onderwerpen die niet in dit lijstje worden genoemd krijgen gepaste aandacht. Denk daarbij aan de aanpak van fietsdiefstal maar ook aan bredere thema's als het creëren van bewustwording als het gaat om cyberveiligheid. Ook wordt er naar aanleiding van actuele problematiek per geval  beoordeeld welke acties nodig zijn. Als de praktijk daarom vraagt kunnen de prioriteiten in de loop van de planperiode worden aangepast en/of vervangen.

Het thema 'veilige wijk' omvat met name de aanpak van vermogenscriminaliteit (diefstal) en overlast in de wijk. Dit is waar inwoners direct ervaren wat kleinschalige criminaliteit voor effect heeft in het dagelijks leven.

De aanpak van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit begint bij het in beeld brengen van de blinde vlekken in onze gemeente. Daar waar ondermijning wordt gesignaleerd pakken we deze samen met onze partners aan.

De prioriteit zorg en veiligheid omvat naast de aanpak van jongerenoverlast ook de persoonsgerichte aanpak Zorg en Veiligheid waarbij wordt samengewerkt met verschillende partners. Ook het gebiedsteam GGZ is nauw betrokken. De integrale benadering en aanpak staat hierbij voorop.

De prioriteit verkeer heeft een plek gekregen binnen het deelprogramma Fysieke Veiligheid.

Doelstellingen