Begroting 2020

Programma Veilige leefomgeving

Doelstelling 4: Inwoners die zorg nodig hebben en in de criminaliteit (dreigen te) belanden of overlast veroorzaken, glijden niet verder af

Doelstelling 4

Inwoners die zorg nodig hebben en in de criminaliteit (dreigen te) belanden of overlast veroorzaken, glijden niet verder af.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

4

Meldingen jongerenoverlast

Politie en Meldpunt Jeugd en Veiligheid gemeente

290

258

259

280

260

4

Meldingen overlast personen met verward gedrag

Politie

131

133

170*

X

135

4

Aantal PGA aanmeldingen

Team Samenleving

33

28

35

X

25**

4

Aantal cases in het Top X overleg*** van het Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

X

X

5

X

5

* Betreft een nieuwe indicator, daarom geen raming over 2019. In 2018 is er een (forse) stijging geweest ten opzichte van het jaar ervoor vanwege het feit dat een klein aantal personen voor veel meldingen heeft gezorgd.

** Het gebiedsteam GGZ biedt sinds 2019 ook outreachende hulpverlening, dit betekent dat er minder casussen door hoeven te worden aangemeld voor de PGA.

*** Lokale casuïstiek die in de PGA aanpak niet tot een oplossing wordt gebracht kan worden opgeschaald naar het Top X overleg in het Veiligheidshuis.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Binnen de persoonsgerichte aanpak Zorg en Veiligheid en de Top X in het Veiligheidshuis wordt integraal samengewerkt om verder afglijden van inwoners te voorkomen. Er wordt per casus gekeken wat er nodig is.
  • Eens per kwartaal hebben de portefeuillehouders zorg en veiligheid een gecombineerd beleidsoverleg. We verbinden daarmee ook op bestuurlijk niveau de beide domeinen.
  • Om jongerenoverlast en het afglijden van jeugdgroepen naar problematisch gedrag te voorkomen en te verminderen, werken (diverse afdelingen van de) gemeente, jongerenwerk en politie intensief samen. We betrekken niet alleen melders actief bij de aanpak maar ook de jongeren én hun ouders. De nadruk ligt op preventie waar mogelijk en repressie waar nodig. De inzet is proportioneel en integraal. In het kader van de persoonsgerichte aanpak Zorg en Veiligheid worden indien nodig ook andere partijen actief betrokken zoals de school van de jongere.
  • Het maandelijkse afstemmingsoverleg Jeugd en Veiligheid werkt met een eigen methodiek. Deze methodiek richt zich niet alleen op groepen en overlast, maar ook op individuen. Vanuit het afstemmingsoverleg wordt waar nodig ook de verbinding tussen zorg en veiligheid gelegd.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

4

Op alle jongeren die hiervoor worden aangemeld door Jeugd & Veiligheid of uit de jaarlijkse groepsscan naar voren komen wordt de integrale persoonsgerichte aanpak Zorg en Veiligheid toegepast.

ga terug