Begroting 2020

Programma Veilige leefomgeving

Doelstelling 3: In 2023 is er meer zicht op ondermijning in het buitengebied en de bedrijventerreinen ten opzichte van de situatie die naar voren komt uit het ondermijningsbeeld 2017

Doelstelling 3

In 2023 is er meer zicht op ondermijning in het buitengebied en de bedrijventerreinen dan ten tijde van het ondermijningsbeeld 2017.

Effectindicatoren

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We brengen informatie over locaties die (potentieel) interessant zijn voor criminele activiteiten bijeen en controleren deze. We zetten daarbij in het bijzonder in op het buitengebied en bedrijventerreinen.
  • We continueren het lokale overleg en de integrale samenwerking met de partners binnen het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Midden-Nederland (RIEC), Lekpoort en het district.
  • In alle gevallen waarbij een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen in een pand wordt getoetst aan de beleidsregels 13b Opiumwet en indien mogelijk overgegaan tot sluiting van het pand.
  • Bij voor publiek openstaande panden geldt dat -indien daar criminele activiteiten plaatsvinden of worden gefaciliteerd (dan wel ernstige overlast wordt veroorzaakt)- daar waar mogelijk de Gemeentewet of artikel 2:41a APV wordt toegepast. Dit artikel biedt de burgemeester de mogelijkheid om in het kader van het herstel van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en zedelijkheid een pand voor een bepaalde duur te sluiten met als doel het herstel van de openbare orde.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

3

We brengen twee risicolocaties of -gebieden in beeld.

3

We pakken twee risicolocaties aan.

3

We voeren 2 integrale controles uit met partners in het buitengebied of op een bedrijventerrein.

3

We communiceren over onze controles om alertheid en weerbaarheid van inwoners en bedrijven te vergroten.

ga terug