Begroting 2020

Programma Betrokken bij de samenleving

Doelstelling 1: Betrokken inwoners door voortdurend de dialoog tussen betrokkenen te stimuleren en te faciliteren

Doelstelling 1

Inwoners voelen zich bij plannen en activiteiten van de gemeente steeds goed en op tijd geïnformeerd, gehoord en betrokken.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

% Inwoners dat vindt dat de gemeente hen voldoende betrekt bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen*

Monitor Sociale Kracht

40%

41%

44%

46%

47%

1

Rapportcijfer dat inwoners geven voor de gemeentelijke communicatie en voorlichting**

Monitor Sociale Kracht

X

X

7,1

7,5

7,5

1

% Inwoners dat vindt dat medewerkers zich verantwoordelijk tonen om daadwerkelijk tot een oplossing te komen***

Monitor Sociale Kracht

77%

79%

76%

81%

80%

* Gemiddelde bij Nederlandse gemeenten in 2018: 33%

** Gemiddelde bij Nederlandse gemeenten in 2018: 6,6

*** Gemiddelde bij Nederlandse gemeenten in 2018: 73%

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We zorgen ervoor dat het college (letterlijk) zichtbaar is voor de inwoners. Hiermee maken we de gemeente laagdrempeliger. De burgemeester en de wethouders laten zich zien bij evenementen en activiteiten binnen de gemeente. Daarbij gaan zij met mensen in gesprek. Ook digitaal (onder andere via sociale media) hebben zij contact met de inwoners.

De wijken in de gebieden 1) Houten-Noord; 2) Houten-Zuid; 3) Centrum, Castellum en Oude Dorp en 4) het landelijk gebied hebben een eigen wijkwethouder. Deze bouwt in samenwerking met de wijkcoördinator een relatie op met de bewoners in de wijken.  
Op deze manier horen de collegeleden vaker uit de eerste hand wat er binnen de wijken en kernen leeft. Dit kan het college betrekken in de aanpak van vraagstukken. En de wethouders kunnen inwoners motiveren om zelf, eventueel in samenwerking met de gemeente, in actie te komen en oplossingen te vinden; om hun wijk te leren kennen en de (onderlinge) betrokkenheid te vergroten.

  • We acteren en reageren frequent, snel, open en inhoudelijk correct op de (sociale) media. We ondersteunen en trainen medewerkers en bestuur hierin.
  • De griffie heeft in 2016 en 2017 de cursus Politiek Actief aangeboden. Zij doet dat opnieuw in 2020. Om inwoners bij de raad te betrekken, continueren we het programma Politiek in de Klas voor scholieren en blijft de raad - als dat passend is - op locatie vergaderen.
  • De raad, zijn voorzitter en de griffie zoeken naar een vernieuwende werkwijze om het debat in de raadsvergadering te stimuleren en verlevendigen. Daarbij geven zij de participatie van inwoners nadrukkelijker een plek. Dit komt de democratische besluitvorming ten goede.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

1

We organiseren kennissessies en trainen medewerkers, college- en raadsleden in het vormgeven van overheids- en burgerparticipatie bij belangrijke programma’s en projecten.  

1

We delen onze kennis van leefstijlen van inwoners (en hoe deze te gebruiken bij communicatie en participatie met inwoners van Houten) met medewerkers, raad en maatschappelijke instellingen.

ga terug