Begroting 2020

Programma Betrokken bij de samenleving

Doelstelling 2: Een krachtige participatiesamenleving door verantwoordelijkheid te delen en door burgerkracht te bevorderen

Doelstelling 2

Een krachtige participatiesamenleving met gedeelde verantwoordelijkheid.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2

% Inwoners dat vindt dat burgers en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren*

Monitor Sociale Kracht

46%

43%

47%

51%

51%

2

Rapportcijfer dat  inwoners geven voor de wijze waarop de gemeente hen en organisaties betrekt en de samenwerking opzoekt **

Monitor Sociale Kracht

X

X

6,8

7,5

7,5

2

% Inwoners dat bereid is zich in te zetten voor leefbaarheid in de buurt***

Monitor Sociale Kracht

82%

89%

84%

91%

89%

* Gemiddelde bij Nederlandse gemeenten in 2018: 35%

** Voor Houten nog niet eerder gemeten. Gemiddelde bij Nederlandse gemeenten  in 2018: 6,0

*** Gemiddelde bij Nederlandse gemeenten in 2018: 79%

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We gaan met de raad verder aan de slag met de samenlevingsagenda. Dat doen we vanuit de gedachte dat deze vooral een manier van werken is om op basis van gelijkwaardigheid tot optimale burger- of overheidsparticipatie te komen. Een werkwijze, waarbij rollen en verantwoordelijkheden gezamenlijk worden vastgesteld. We geven invulling aan de samenlevingsagenda door concreet met thema’s aan de slag te gaan en de raad daarbij eerder te betrekken. Er is een start gemaakt met thema’s als statushouders, inclusief onderwijs, de Ruimtelijke koers, het energieplan, de Sociale koers en de herijkte visie Oude Dorp. In 2020 gaan we daarmee verder en pakken we nieuwe thema’s op, waaronder de nota Herijking parkeernormen, maatschappelijk vastgoed en veiligheid en zorg. Hierbij is expliciet aandacht voor jongerenparticipatie.
  • In het najaar van 2019 beginnen we met het trainen en bijscholen van medewerkers en raad op het gebied van participatie. Dit zetten we in 2020 voort.   

Doel

Omschrijving prestatie 2020

2

Bij ten minste drie thema's geven we de participatie vorm volgens de werkwijze van de samenlevingsagenda.

ga terug