Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Doelstelling 2: Groen en water onderhouden conform de afgesproken beeldkwaliteit. Waar mogelijk zetten we de beschikbare middelen in om een hogere beeldkwaliteit te bereiken

Doelstelling 2

Groen en water onderhouden conform de afgesproken beeldkwaliteit. Waar mogelijk zetten we de beschikbare middelen in om een hogere beeldkwaliteit te bereiken.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2

% groen en water dat voldoet aan de beeldkwaliteitsnorm*

Adviesbureau**

97%

X***

99%

80%

98%

* Beeldkwaliteitsnormen groen en water: groen in centrum niveau A/B, overige gebieden niveau C (bijzonderheden: graslengte binnen de bebouwde kom max. 15 cm; drijfvuil in water in centrum niveau A, overige gebieden niveau B).
** Sinds 2015 wordt de beeldkwaliteit in de zomermaanden gemonitord door een extern bureau. Gemeten worden: graslengte, kale plekken (in beplanting en hagen ), snoeibeeld  (van bodembedekkers en hagen) en drijfvuil.
*** Met betrekking tot 2017 zijn geen gegevens beschikbaar. Zie collegebrief 13-2-2018 over stand van zaken rapport monitoring beeldkwaliteit openbare ruimte.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Beheer en onderhoud van water en groenvoorzieningen conform het door de raad vastgestelde beeldkwaliteitskader.
 • Voor de beeldkwaliteit en beleving van de openbare ruimte kijken we kritisch op welke plekken meer onderhoud en onkruidbestrijding nodig is. Bij onkruidbestrijding zet de gemeente in op de meest milieuvriendelijke aanpak.
 • Uitwerking, en zo mogelijk al uitvoering, van maatregelen naar aanleiding van de eind 2019/begin 2020 vast te stellen nota Groen en Biodiversiteit.
 • Beplanting in het water wordt één keer per jaar gemaaid en afgevoerd. Voor een aantal door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aangewezen watergangen geldt een frequentie van twee keer per jaar. Dit betreft zogenaamde primaire watergangen die essentieel zijn voor de doorstroming van het water.
 • Eénmaal per 10 jaar worden de watergangen gebaggerd (mede afhankelijk van de resultaten van de diepteschouw in het kader van de keur).
 • Beheer van bomen (bijvoorbeeld bij verzoeken van bewoners om bomen te verwijderen).
 • De gemeente draagt bij aan het onderhoud van bomen met bijzondere waarden (onder andere  monumentale bomen) op particulier terrein.
 • Conform de VTA (boomveiligheid)  zullen de essenlanen met een toekomstverwachting van minder dan 5 jaar vervangen worden. Het is noodzakelijk essenlanen te vervangen om een grote kaalslag in de toekomst te voorkomen.  De essentaksterfte is in de risico paragraaf aangegeven.
 • Overtollige bestrating verwijderen (o.a. op verzoek van bewoners) en boomspiegels vergroten, met het oog op de gewenste vergroening.
 • Plantsoenen omvormen bij klachten van bewoners en/of indien de beplanting aan vervanging toe is.
 • We bestrijden explosief woekerende exotische (water)planten, zoals de Japanse duizendknoop.
 • Bij de bestrijding van ziekten en plagen (zoals eikenprocessierupsen, spinselmot en luizen) gebruiken we uitsluitend biologische methoden. Rupsen worden bijvoorbeeld weggezogen. Door klimaatverandering zullen de kosten van verwijderen van de rupsen elk jaar toenemen.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

2

Aanleg van minimaal twee nieuwe bloemenweides.

2

Het opstellen van een uitvoeringsplan bomen op basis van de Beleidsnota bomen 2017-2020.

2

Opstellen plan voor herplant van bomen die de droge zomer van 2018 niet hebben overleefd. Groeiplaatsverbetering van bomen op risicolocaties gelet op droogte. Door klimaatverandering zullen de bomen in de toekomst met slechte en onvoldoende groeiruimte gaan uitvallen. Betreft vooral de bomen die in de bestrating staan in een groeiruimte met veel zand, waardoor weinig vocht vastgehouden kan worden.

2

Het maaibeheer voor de Rondwegwal aan de bebouwingszijde is zodanig dat er 2x per jaar wordt gemaaid en geruimd. Dit bevordert de biodiversiteit en levert een hogere beeldkwaliteit op omdat er meer diversiteit van beplanting ontstaat.

ga terug