Begroting 2020

Programma Goede bereikbaarheid

Doelstelling 1: Houten blijft fietsstad

Doelstelling 1

Houten blijft fietsstad:
a. Toename van het fietsgebruik in de gemeente Houten en regionaal.
b. Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

% Inwoners dat tevreden is over de fietsroutes in Houten

Monitor Sociale Kracht

97%

97%

98%

97%

98%

Betrokkenheid verbonden partijen

U10
De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist vormen op dit moment de U10-gemeenten.
De U10-gemeenten willen de goede perspectieven van de regio Utrecht als ontmoetingsplek voor gezond stedelijk leven koesteren, versterken en benutten.
Zij werken daarom op vrijwillige basis samen in U10-verband door gemeenschappelijke onderwerpen en belangen te verkennen en op basis hiervan gemeenschappelijke ambities te formuleren en activiteiten te ondernemen.
De U-10 bestuurstafel voor duurzame bereikbaarheid bestaat uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Als deelnemer aan de F10 (het netwerk van wethouders en ambtenaren van (inmiddels) 17 ambitieuze fietssteden) werken we samen met het Rijk, vervoerregio’s en provincies aan een verdere groei van het fietsgebruik in Nederland. Voor Houten gaat dit om de acties uit het Programma Fiets (zie hieronder) die zullen aansluiten bij de landelijke ambities vanuit Tour de Force.
 • We blijven goed aangehaakt bij landelijke en provinciale ontwikkelingen met betrekking tot de financieringsmogelijkheden van fietsprojecten. We gaan optimaal gebruik maken van de rijksbijdragen in het kader van het klimaatakkoord voor het uitbreiden van de fietsenstallingscapaciteit bij de stations.
 • Invulling geven aan de fietsambities uit het in 2020 vast te stellen Programma Fiets waarin de ambities tot 2025 worden benoemd. Dit programma fiets is een voortzetting en actualisatie van het bestaande fietsbeleid en kent de volgende thema’s:
  • infrastructuur (met ook aandacht voor fietsparkeren);
  • stimuleren;
  • communicatie (Fiets op alle beleidsterreinen tussen de oren);
  • monitoring en evaluatie.

Mogelijke projecten zijn:

 • stimuleren aandeel fietsverplaatsingen ten opzichte van het totaal aantal verplaatsingen, met name voor de korte afstanden;
 • Het stimuleren van fietsen naar bedrijventerreinen.

Het programma fiets wordt uitgerold in samenwerking met onder andere de fietsersbond,  provincie, U10 en waar nodig het Rijk en de U15.

 • We blijven ons inspannen (met lobby en netwerkacties) voor een extra fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal.
 • In de (in 2020 vast te stellen) parkeernota besteden we aandacht aan normen voor fietsparkeren.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

1

Vaststellen Programma Fiets.

1

De Lobbendijk herinrichten als fietsverbinding.

1

Onderzoeken hoe het fietsnetwerk van Houten kan worden aangepast aan de elektrische fiets, bijvoorbeeld bij herstructurering van wegen. Dit in het kader van de 'Toekomstvisie Houten 2025' en het toenemende gebruik van elektrische en andere snelle fietsen.

1

De Koppeldijk/Heemsteedseweg/Overeindseweg (samen met gemeente Nieuwegein)  herinrichten als fietsverbinding.

1

Werken aan de realisatie van een vrij liggend fietspad langs de N410 (zie ook Deelprogramma Autoverkeer).

1

In 2020 wordt gestart met meerdere projecten uit de mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk, conform planning/ prioritering uit het bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid. Projecten gericht op de fiets zijn:

 • Na een uitgebreid voortraject met bewoners, politie en in- en externe deskundigen wordt de provincialeweg in Schalkwijk gereconstrueerd.
 • De Achterdijk wordt fietsvriendelijker.

1

Onderzoeken of het (financieel) mogelijk is om "missing links"  in de hoofdfietsroutes te realiseren.

1

Uitwerking bestuursovereenkomst met Rijkswaterstaat voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder en de aanleg van een fietsbrug over de Lek ter hoogte van de A27. Deze indicator is ook vermeld bij autoverkeer - doelstelling 1.

1

Pilots ontwikkelen in samenwerking met onder andere bedrijven om het fietsen te stimuleren als onderdeel van het totaal aan verplaatsingen.

ga terug