Begroting 2020

Programma Veilige leefomgeving

Doelstelling 1: Minder (kans op) branden - minder (kans op) slachtoffers - minder (kans op) schade

Doelstelling 1

Minder (kans op) branden - minder (kans op) slachtoffers - minder (kans op) schade.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Aantal prio 1 brandmeldingen in gebouwen versus het aantal woningbranden*

VRU rapportage

18/11

14/8

13/8

12/8

12/8

1

Geregistreerde rookmelderdichtheid in woningen gemeente Houten

Website gemeente Houten

X

51%

56%

60%

65%

* Prio 1: Geeft kwalificatie van de melding aan. Prio 1 staat voor Prioriteit 1. De hoogste kwalificatie.

Betrokkenheid verbonden partijen

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Programma Risicobeheersing (nader uitgewerkt in vastgestelde begroting 2020 VRU)
De VRU inventariseert risico’s van branden, rampen en crises. Zij adviseert het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd over de risico’s. Daarmee proberen ze risico’s niet te laten ontstaan, dan wel zo klein mogelijk te maken. Verder richt de VRU zich op het voorkomen en beperken van (brand)gevaar en op het optreden van ongevallen voor mens en dier door o.a. brand of gevaarlijke stoffen. Hierin betrekken zij actief burgers, bedrijven en instellingen om zo het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Conform de Wet veiligheidsregio's ligt de primaire verantwoordelijkheid voor brandveiligheid en brandweerzorg bij het college. Veel wettelijke taken zijn gemandateerd aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De VRU heeft hun wettelijke taak beschreven in hun beleidsplan en de gemeente ziet toe op de uitvoering. Zowel strategisch, tactisch als operationeel vinden door het jaar heen gesprekken met de VRU plaats over de kwaliteit van de brandweerzorg en de voortgang van de voorbereiding op calamiteiten.

Naast de wettelijke uitvoering van de VRU zijn er maatschappelijke ontwikkelingen die op het gebied van fysieke veiligheid vragen om inzet van de gemeente. Dit is beschreven in het Integraal Veiligheidsplan (IVP). In 2020 geven we uitvoering aan de volgende thema's: brandveiligheid in woonappartementencomplexen, brandveiligheid bij kleine ondernemers, externe veiligheid, water en veiligheid vanwege de opgave rondom klimaatadaptatie , crisisbeheersing, energietransitie vanwege toename risico's op (complexe) branden , keurmerk veilig ondernemen Het Rond en Castellum en willen we de rookmelderdichtheid in woningen in Houten verhogen.

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Aantal wooncomplexen waar een informatiebijeenkomst brandveiligheid is georganiseerd.

Gemeente / Viveste

X

X

0

2

3

1

Percentage van het aantal niet gebruiksmeldings- of gebruiksvergunningsplichtige ondernemers in bedrijfspanden dat een geautomatiseerd advies vanuit het portal brandveilig ondernemen kreeg.

Portal Brandveilig Ondernemen

X

X

-

30%

34%

Doel

Omschrijving prestatie 2020

1

Nieuw gevestigde ondernemers conform het actuele handelsregister wijzen op de portal brandveilig ondernemen.

ga terug