Begroting 2020

Programma Veilige leefomgeving

Doelstelling 2: Betere naleving (vergunnings-)voorschriften en algemene regels binnen het domein van de brandweerzorg

Doelstelling 2

Betere naleving (vergunnings-)voorschriften en algemene regels binnen het domein van de brandweerzorg.

Effectindicatoren

Betrokkenheid verbonden partijen

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Programma Risicobeheersing (nader uitgewerkt in vastgestelde begroting 2020 VRU)
De VRU inventariseert risico’s van branden, rampen en crises. Zij adviseert het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd over de risico’s. Daarmee proberen ze risico’s niet te laten ontstaan, dan wel zo klein mogelijk te maken. Verder richt de VRU zich op het voorkomen en beperken van (brand)gevaar en op het optreden van ongevallen voor mens en dier door o.a. brand of gevaarlijke stoffen. Hierin betrekken zij actief burgers, bedrijven en instellingen om zo het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren.

Wat gaan we daarvoor doen?

De VRU voert controles uit bij bedrijven met een gebruiksmelding of gebruiksvergunning. De VRU stuurt aan op naleving van wet- en regelgeving. Het doel is dat ondernemers zich hieraan houden en dat hiervoor geen bestuurlijk handhavingstraject nodig is. Blijkt dit toch nodig, dan wordt het dossier overgedragen aan de gemeente en wordt het bestuurlijk handhavingstraject gestart.

ga terug