Begroting 2020

Programma Veilige leefomgeving

Doelstelling 3: De verkeersveiligheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk verder verbeteren

Doelstelling 3

De verkeersveiligheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk verder verbeteren.

Effectindicatoren

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • In 2020 worden verkeers/onderzoeks-projecten uitgevoerd in het kader van het uitvoeringsprogramma behorende bij het Integraal Veiligheidsplan Houten 2020-2023.
  • We zoeken de dialoog via social media om meer inzicht te krijgen in ervaringen en aandachtspunten van verkeersgebruikers en om aan te geven welke inspanningen we doen op het gebied van verkeersveiligheid.
  • In het kader van het vastgestelde Strategisch Plan Verkeersveiligheid vindt landelijk verder onderzoek plaats naar risicosturing en bruikbare indicatoren. De uitkomsten hiervan worden gebruikt voor de doelstellingen in het op te stellen uitvoeringsprogramma van het Integraal VeiligheidsPlan.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

3

Reconstructie Beusichemseweg in de kern van ’t Goy.

3

De Koppeldijk/Heemsteedseweg/Overeindseweg (samen met gemeente Nieuwegein) herinrichten als fietsverbinding

3

Groot onderhoud provincialeweg Schalkwijk.

3

Onderzoeken hoe het fietsnetwerk van Houten kan worden aangepast aan de elektrische fiets, bijvoorbeeld bij herstructurering van wegen. Dit in het kader van de 'Toekomstvisie Houten 2025' en het toenemende gebruik van elektrische en andere snelle fietsen.

ga terug