Begroting 2020

Programma Betrokken bij de samenleving

Doelstelling 1: Goede kwaliteit van en toegankelijkheid tot gemeentelijke informatie, diensten en producten

Doelstelling 1

Goede kwaliteit van en toegankelijkheid tot gemeentelijke informatie, diensten en producten.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Rapportcijfer dat inwoners geven voor de algehele gemeentelijke dienstverlening

Monitor Sociale Kracht

7,0

7,1

7,2

7,5

7,6

1

rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening

Monitor Sociale Kracht

X

7,3

7,4

7,5

7,6

1

Indicator excellente dienstverlening*

Monitor Sociale Kracht

6,3

6,8

6,8

6,8

6,8

* Deze maat betreft een samengestelde variabele op basis van de score op zes stellingen. De score ligt tussen de 1 en de 10 waarbij een 10 staat voor uitmuntend hostmanship (excellente dienstverlening; dat wil zeggen medewerkers die professioneel en dienstbaar zijn, zich goed weten te verplaatsen in de klant en met hem/haar meedenken).

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We actualiseren het kwaliteitshandvest met servicenormen voor de dienstverlening (van 2012) en gaan er vervolgens actief op sturen. Het gaat hierbij onder meer om bereikbaarheid, het terugbellen van klanten en het beantwoorden van brieven en mails binnen de afgesproken termijn.
  • We monitoren de kwaliteit van de gemeentelijke website doorlopend. We toetsen de inhoud per onderwerp aan kwaliteitseisen. De informatie is in begrijpelijke taal geschreven. Waar nodig brengen we verbeteringen aan.
  • Onze website maken we bovendien breder toegankelijk. Mensen die digitaal minder vaardig zijn en mensen met bijvoorbeeld een visuele of auditieve beperking kunnen van dezelfde diensten gebruik maken als anderen. In het najaar van 2019 doen we een gebruikersonderzoek. In 2020 vindt een technische toets van www.houten.nl plaats en verbeteren we deze website. Daarna volgen de andere websites waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zoals www.sociaalteamhouten.nl en www.duurzaamhouten.nl.
  • Het project om brieven te verbeteren krijgt een vervolg. Stap voor stap herschrijven we al onze (standaard)brieven in helder en begrijpelijk Nederlands. De brieven die een grote afname kennen, krijgen prioriteit. We gebruiken het instrument "klinkende taal". Deze aanpak sluit aan op de Visie communicatie en participatie 2017-2021.
  • Persoonlijk contact met medewerkers van de gemeente is altijd mogelijk. Juist ouderen en mensen die laaggeletterd of digitaal minder vaardig zijn, geven we die mogelijkheid en bieden we extra ondersteuning.
  • De medewerkers van het KCC slagen erin om op een eigentijdse en persoonlijke manier via de sociale media te reageren op vragen en opmerkingen. Dit draagt bij aan het goede contact met de inwoners. Deze werkwijze wordt dan ook voortgezet.
  • We zorgen ervoor dat de inwoner zich bij een bezoek aan het gemeentehuis thuis voelt, zowel wat betreft inrichting - deze is eigentijds, overzichtelijk en opgeruimd -, als wat betreft houding en gedrag van medewerkers.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

1

De website www.houten.nl voldoet aan de vereisten van toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

1

Op minimaal één taakgebied zijn alle brieven herschreven in helder en begrijpelijk Nederlands.

ga terug